Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016- 17 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» ΦΕΚ Ίδρυσης: B 2529 / 17.08.2016.

Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 4 εξάμηνα.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τα απαιτούμενα μαθήματα ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα οι συμμετέχοντες επιλέγουν μαθήματα, συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, αλλά αφιερώνουν και χρόνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (αν επιλεγεί), όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του ΠΚ στο Ρέθυμνο.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3000 € κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (750 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή θα γίνουν δεκτοί 35 πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το .Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

2. Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής περιεχόμενα:

 • Βιογραφικό σημείωμα και Συστάσεις (μόνο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας).
 • Δικαιολογητικά (σκαναρισμένα): Αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά).
 • Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).

Επικυρωμένα πτυχία

ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή

νόμιμα αναγνωρισμένο από το

.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο

από ξένη χώρα σε μία από τις

παραπάνω γλώσσες.

     
 • Συγγραφικό έργο (Περίληψη πτυχιακής, βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων,ανακοινώσεων σε συνέδρια, κτλ.) (εάν υπάρχουν).
 • Πιστοποίηση σχετικής εμπειρίας (επαγγελματικής ή εθελοντικής), συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, κτλ. (εάν υπάρχουν).
 • Δήλωση σκοπού και κινήτρων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του .Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» και την προκήρυξη, και

β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών:

 • Η αίτηση και τα (σκαναρισμένα) δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να αποτελούν ENA ενιαίο αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας και θα περιλαμβάνει ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το αρχείο θα σταλεί ηλεκτρονικά από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidikiagogi@edc.uoc.gr. Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου του φακέλου στην πρωτότυπή του μορφή (ή επικυρωμένο αντίγραφό του).
 • Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://eidikiagogi.edc.uoc.gr. Η αίτηση είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί KAI μέσω της ιστοσελίδας.
 • Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζεται βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος όπου θα φαίνεται η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας ή να είναι εμφανής η βαθμολογία της στο αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών.
 • Για την πιστοποίηση δημοσιευμένων εργασιών χρειάζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας.
 • Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου.
 • Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (25/2/2106)

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp

3. Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν έχει σταλεί στην παραπάνω χρονική περίοδο (δηλ. 1-9 Σεπτεμβρίου 2016) ή είναι ελλιπής, η Επιτροπή Επιλογής δεν πρόκειται να εξετάσει τα δικαιολογητικά και η υποψηφιότητα θα θεωρηθεί ως άκυρη. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από 105 τότε θα γίνει προεπιλογή και θα καταρτιστεί μία λίστα έως 70 υποψήφιων με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα των συμμετεχόντων τμημάτων μέχρι τις 23/9/2016.

Η διαδικασία προεπιλογής για την κατάρτιση της λίστας θα στηριχθεί στα κριτήρια Α, Β, Δ, και Ε του παρακάτω πίνακα μοριοδότησης καθώς και στην πληρότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν (π.χ. πιστοποίηση για τη γνώση ξένης γλώσσας, δήλωση σκοπού και κινήτρων και της υπεύθυνης δήλωσης, κτλ.).

Μόνο οι υποψήφιοι που θα είναι στην λίστα προεπιλογής θα προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν 28-30/9 στα εξής μαθήματα: (α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και (β) Ειδική Αγωγή (ακριβές πρόγραμμα ωρών και αιθουσών θα ανακοινωθεί αργότερα).

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες των γραπτών εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://eidikiagogi.edc.uoc.gr/

Αν ο βαθμός της συνέντευξης ή μίας από τις γραπτές δοκιμασίες είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν τις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 17-19 Οκτωβρίου 2016. Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ., μέσω skype).

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ειδικότητας και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι, επιλέγονται όλοι.

Η επιλογή των 35 φοιτητών που θα φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ θα γίνει με βάση τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια του παρακάτω πίνακα:

Α)

Βαθμός πτυχίου

Μέχρι 10 μόρια

Β)

Βαθμός (συναφούς) πτυχιακής εργασία

Μέχρι 5 μόρια

Γ)

Συνέντευξη

Μέχρι 25 μόρια

Δ)

Εκπαιδευτική εμπειρία

Μέχρι 10 μόρια

Ε)

Επιστημονικό Έργο

Μέχρι 10 μόρια

 

(1)

Επιστ. Δημοσιεύσεις

μέχρι 3 μόρια για κάθε δημοσίευση

 

(2)

Άλλο Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

μέχρι 2 μόρια

 

(3)

Παρουσιάσεις/Ανακοινώσεις

1 μόριο για κάθε (διαφορετική)

 

 

 

ανακοίνωση

 

(4)

Συμμετοχή σε Ερευνητικό Έργο

1 μόριο

Στ)

Γραπτή Εξέταση

Μέχρι 40 μόρια

Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους, και θα κληθούν να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις, οι επιλαχόντες βάσει της σειράς κατάταξης.

 

Δείτε την προκήρυξη σε μορφή αρχείου pdf: